Guiding Lines

2013, hunt kastner, Prague

Jaromir Novotny, Guiding Lines

Jaromir Novotny, Guiding Lines

Jaromir Novotny, Magenta
Magenta, 2013, acrylic on canvas, 200 x 155 cm

Jaromir Novotny, CMYK
CMYK 1, 2013, acrylic on canvas, 100 x 90 cm

Jaromir Novotny, Guiding Lines

Jaromir Novotny, Photopapers

Jaromir Novotny, #77
#77, 2012, silver gelatin process, black and white photopaper, 61 x 51 cm


Guiding Lines

Jaromír Novotný is once again reassessing the classical potential of the transformation and the isolation of the media of painting from the practice of representational imagery, and yet his work is still full of surprises. This artist develops his work in cycles, where the carefully composed scores always seem, to me, to be only a temporary solution rather than something incomplete. At the same time, I am fascinated by the strength of the sensuality in his work, the tactility and intimacy of, in particular, his work on paper. Because of the specific format, the painting technique, the purist abstract thinking, as well as his remarkable ingenuity in installation, it is possible to perceive Novotny’s paintings, above all, physically. This consideration, given the current form of contemporary Czech painting, is in itself revelatory.

Novotný not only works with the symbolic media of painting as many other artists already do, but he is interested in the actual special nature of the material – the essence of the preparation for painting, the history of the working method, the principals of chance, or the quality of the technological defects. While many others have also found this an attractive region to explore, Novotny, in contrast, quite openly and deliberately keeps a close watch on the fairly strict evaluation criteria about how a painting should not look. His careful supervision eliminates everything that could be considered redundant due to semantics or it’s decorative, visual information. The artist prefers to rely on the repeated constants of psychological perception and a minimum of expression, whose form, as can be deduced from the title of the exhibition, determines the technological logic and compositional deduction. Even if it is not apparent at first glance, Novotny works both very intensively and effectively with color, respectively with its automatic derivatives, such as in the form of adopting the black and white tones of photography, or the use of standard printing ink colors. His spectral light drawings – photograms – have a pure painterly character. They are created through the even exposure of photographic paper in the developing emulsion bath; you can even see where the photographic paper has been folded to accommodate it in the relatively small developing tray.

Jaromír Novotný’s most recent exhibitions, including this current one, introduce the result of his ongoing reflection. I personally find this, in the best sense, extremely provoking. In part, the artist remains completely indifferent to the possibilities of any imagery. Everything basically happens in the tightly packed vacuum of the closed surface; there is no chance of anything unwanted seeping in from the outside. And just as importantly, the intentionally broken connection goes hand in hand with his relatively intense work method. Jaromir Novotny is able to fulfill an exceptional assumption: that the painted or photographic resolution of the image can be seen as a completely communicable and appealing gesture, even when everything is done in the name of the desire not to show anything. For a painter, or a photographer, it seems to be a pleasant task to be able to meticulously express this apparent paradox as he does here, with a sense for maximum detail.

Michal Pěchouček
text for the exhibition at hunt kastner, Prague 2013


Guiding Lines

Jaromír Novotný znovu přehodnocuje klasické možnosti transformace a izolace média malby od zobrazovacích praktik a je to stále nějak překvapivé. Obrazy tohoto autora vznikající v cyklických a rozvážně komponovaných partiturách na mne vždy působily jako by byly pouze dočasným řešením, nikoliv nedokončeným, zároveň mne fascinují silnou smyslovostí jako výrazně taktilní stopy nebo předměty na blízku (zvláště aktuální práce na papíře). Právě díky specifickým formátům, technice malby, puristicky abstraktnímu myšlení i jeho pozoruhodnému instalačnímu důmyslu mohu vnímat Novotného obrazy především fyzicky. To pokládám s ohledem na podoby současné české malby za jistý druh zjevení.

Tento autor se nezabývá jen symbolikou média malby jako spousta ostatních malířů, ale právě její zvláštní materiální povahou – samotnou podstatou malířských příprav, historií pracovní metody, principem náhody nebo kvalitou technologických nedostatků. Ale i tato oblast zůstává již dlouho přitažlivá pro mnoho jiných. Novotný si ale na rozdíl od ostatních naprosto vědomě a nezakrytě střeží poměrně přísná hodnotící měřítka, jak by obraz neměl vypadat. Jeho bedlivá supervize vylučuje vše, co by působilo jako nadbytečná, protože významotvorná nebo dekorativní, vizuální informace. Autor se raději spoléhá na opakované konstanty psychologického vnímání a minimum výrazu, jehož podobu, jak napovídá název této výstavy, určuje logika technologické a kompoziční dedukce. Ačkoliv se to tak na první pohled nejeví, Novotný velmi intenzivně a účinně zachází s barvou, respektive s jejím automatickým derivátem v podobě přijaté barevnosti černobílého fotomateriálu nebo použitím základních tiskových barev. Čistě malířský charakter mají jeho spektrální vzorníky světelných kreseb – fotogramů. Ty vznikají při stejnoměrném osvitu fotopapíru postupným, selektivním přetíráním vývojkou a někdy také skládáním fotografického papíru, tedy jeho praktickým přizpůsobováním rozměru poměrně malé fotografické misky.

Několik posledních výstav Jaromíra Novotného, včetně této aktuální, představují výsledky jeho úvah, které mne osobně a v dobrém smyslu provokují stále více. Jednak tento autor zůstává naprosto lhostejný k možnostem jakéhokoliv zobrazování. Vše podstatné se prostě děje ve vakuu uzavřené plochy, bez sebemenší škvíry, kudy by proudil vzduch z vnějšího světa. A co je neméně důležité – záměrně přerušené spojení tu jde ruku v ruce s poměrně extrémní metodou práce. Jaromír Novotný dokáže naplnit výjimečný předpoklad, že malířské nebo fotografické řešení obrazu může být vnímáno jako naprosto sdělné a přitažlivé gesto i v případě, kdy se vše děje ve jménu touhy nic nezobrazit. Pro malíře nebo fotografa se zdá být příjemnou povinností vyjádřit tento zdánlivý paradox velmi podrobně, tedy se smyslem pro maximální detail.

Michal Pěchouček
text k výstavě Guiding Lines, hunt kastner, Praha 2013